Project Registration Form (Consultancy & Training)

A. General Information
Staff No *
Applicant Name *
Service Type*
Faculty / Centre / Unit*
Project/Service Type*
Email Address (Print Application) *
Project Title *
Date Start *
Date End *
Project Location *
   
B. Work Information
Staff Name 1 (Project Leader) Staff No./IC No. /Passport No.
Staff Name 2 Staff No./IC No. /Passport No.
Staff Name 3 Staff No./IC No. /Passport No.
Staff Name 4 Staff No./IC No. /Passport No.
Staff Name 5 Staff No./IC No. /Passport No.
Staff Name 6 Staff No./IC No. /Passport No.
Staff Name 7 Staff No./IC No. /Passport No.
Staff Name 8 Staff No./IC No. /Passport No.
Staff Name 9 Staff No./IC No. /Passport No.
Staff Name 10 Staff No./IC No. /Passport No.
Staff Name 11 Staff No./IC No. /Passport No.
Staff Name 12 Staff No./IC No. /Passport No.
Staff Name 13 Staff No./IC No. /Passport No.
Staff Name 14 Staff No./IC No. /Passport No.
Staff Name 15 Staff No./IC No. /Passport No.

Staff Name Staff No./IC No. /Passport No.

External Consultants (if any)
Name
IC No. /Passport No.
Address
Address
City
State
Postcode
Phone No
Email
* Please attach with letter of appointment of external consultants (if any)
C. Background of Targeted Organization
Client Name *
Company Name *
Company Address / Registration No *
Address
City
State
Postcode
Phone No *
Fax No
Email
* Please attach offer letter / requirement from client ( if any )
D. Certificate Applicant to conduct consultancy Services

PERAKUAN/ PENGESAHAN PEMOHON MENJALANKAN KHIDMAT PERUNDINGAN

Saya dengan ini bersetuju menjalankan khidmat perundingan serta mengaku dan memahami semua terma-terma yang dinyatakan di bawah dan bertanggungjawab sepenuhnya:

A. SEBUTHARGA / KOS PROJEK

1. Sebutharga kepada pihak pelanggan perlu dibuat oleh UMP Consultancy & Training Sdn. Bhd. (UCT). Walaubagaimanapun perunding boleh memberi cadangan untuk pertimbangan UCT.

2. Kos keseluruhan projek perlu ditentukan oleh UCT. Perunding tidak dibenarkan sama sekali untuk memberi atau berbincang mengenai kos dengan pelanggan. 

3. Kadar bayaran kepada perunding adalah berdasarkan ‘net margin’ iaitu dengan pembahagian mengikut polisi Universiti.

4. Pengiraan kos keseluruhan adalah ditentukan oleh UCT.

B. PENYERAHAN PROJEK / TARIKH MULA PROJEK

1. Perunding boleh memulakan tugas selepas menerima surat perlantikan UCT dan surat pengesahan mula kerja daripada pelanggan.

2. Surat niat/ perlantikan telah diterima daripada pelanggan dan perjanjian kontrak telah ditandatangani.

C. PERLANTIKAN PERUNDING LUAR / PEMBEKAL / SUB – KONTRAKTOR

1. Perlantikan perunding luar / pembekal / sub kontraktor perlu dibuat oleh UCT, perunding utama boleh memberi cadangan  perlantikan serta skop kerja yang diperlukan.

2. Sebarang perlantikan perunding / pembekal / sub kontraktor perlu diberi justifikasi yang jelas bagi menyokong  setiap perlantikan tersebut.

D. SKOP KERJA / JADUAL KERJA

1. Skop kerja yang dikehendaki oleh pelanggan perlu dipatuhi dan pastikan semua penyerahan hasil projek diserah  tepat pada masa yang diperlukan sebagaimana dalam kontrak.

2. Sebarang perubahan skop kerja perlulah dimaklumkan terlebih dahulu kepada UCT untuk tujuan pemberitahuan kepada pelanggan.

3. Perubahan atau penambahan skop kerja perlu disokong dengan justifikasi yang jelas serta anggaran pertambahan kos yang terlibat akibat daripada perubahan skop kerja tersebut untuk tujuan ‘variation order’.

4. Kelulusan bertulis daripada pelanggan perlu diperolehi terlebih dahulu sebelum skop kerja tambahan dilaksanakan.

5. Perunding perlu menyediakan jadual perlaksanaan projek (work breakdown structure) yang jelas. Satu (1) salinan jadual perlaksanaan projek perlu diserahkan kepada UCT untuk tujuan rekod dan rujukan.

E. LANJUT TEMPOH

1. Sebarang penambahan tempoh projek perlu dimaklumkan kepada UCT untuk UCT memohon lanjutan tempoh projek kepada pelanggan.

2. Keperluan lanjutan tempoh perlu dimaklumkan kepada UCT sekurang kurangnya tiga (3) minggu  dari tarikh tempoh tamat projek.

3. Permohonan lanjut tempoh perlu disokong oleh justifikasi yang jelas serta tempoh yang diperlukan.

F. LAPORAN KEMAJUAN PROJEK

1. Perunding perlu menyediakan laporan kemajuan projek setiap dua (2) minggu (perlu dihantar sebelum atau pada hari isnin sebelum jam 12.00 tengahari minggu berikutnya)dengan menggunakan borang seperti lampiran.

2. Perunding perlu menyediakan dan menyerahkan satu (1) salinan lengkap setiap laporan kepada UCT untuk tujuan rekod dan rujukan.

G. “DELIVERABLE”

1. Semua ‘deliverable’ yang dikehendaki dan dipersetujui perlu disediakan oleh perunding seperti  jadual yang ditetapkan.

2. Setiap ‘deliverable’ perlu diberi satu (1) salinan untuk tujuan rekod dan rujukan UCT.

H. PENAMATAN PERKHIDMATAN

1. Perunding yang tidak mematuhi “Terma dan Syarat Khidmat Perunding” atau didapati tidak melaksanakan kerja-kerja rundingan dengan baik atau bermasalah akan ditamatkan perkhidmatan setelah teguran bertulis dibuat.

2. UCT boleh melantik mana-mana perunding bagi meneruskan kerja perundingan tersebut  setelah perunding lama ditamatkan perkhidmatan.

I. LAIN-LAIN

1. Setiap peralatan yang dibeli dalam projek adalah menjadi hak milik UCT

2. UCT tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kesilapan / kecuaian serta pertambahan kos yang disebabkan oleh perunding.

 I agree to all Terms and Conditions